Demo

1. Algemeen

Versie 1 mei 2018

INLEIDING

1.1.1   Deze SLA, inclusief verwerkersovereenkomst, is van toepassing op de dienst ‘flexkids online’ van het bedrijf Flexkids en geeft globaal de dienstverlening van Flexkids weer en de wederzijdse verwachtingen tussen Flexkids en de klant.

1.1.2   De klant verkrijgt met het ondertekenen van een opdrachtbevestiging voor flexkids online de licentie om flexkids online te gebruiken conform deze SLA. Hij verklaart kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met alle in deze SLA genoemde bepalingen. De SLA is als aanklikbare hyperlink ook als PDF beschikbaar op de knowledgebase en op de website.

1.1.3   Bij het gebruik van flexkids online is altijd de meest recente SLA van toepassing. Indien Flexkids individuele afspraken contractueel met de klant heeft vastgelegd dan zijn deze afspraken leidend als ze strijdig zijn met de SLA.

1.1.4  Indien noodzakelijk kan Flexkids de SLA wijzigen. Wijzigingen zullen altijd minimaal zes weken voor de ingangsdatum kenbaar gemaakt worden in een speciale nieuwsbrief. Indien de klant zich niet kan vinden in de aanpassing van de SLA dan bestaat de uiterste mogelijkheid om de overeenkomst met Flexkids te beëindigen.

FLEXKIDS ONLINE

1.2.1  Flexkids voorziet de klant van een dienst die continue doorontwikkeld wordt. Flexkids online wordt daarbij aangepast op wijzigingen in geldende wet- en regelgeving die van toepassing is voor de kinderopvang en volgt afspraken zoals die tussen werkgevers en werknemers vastgelegd zijn in de voor de kinderopvang relevante CAO’s. Flexkids kan echter niet garanderen dat de dienst altijd op het moment van publicatie van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving of CAO-afspraken al hierop geactualiseerd is.

1.2.2     Flexkids online is alleen beschikbaar via de cloud.

1.2.3     Flexkids online omvat onder meer:

- Kindplanning, met ouder- en kinddossier, opvang, wachtlijst, plaatsing, bezetting.

- Financieel met contractbeheer, facturatie, incasso en betalingen en debiteurenbeheer.

- Personeelsplanning met personeelsdossier, personeelsrooster, invalpool en urenregistratie.

- Crm, met documentbeheer, mailingbeheer, taken en agenda.

- Flexweb met ouderportaal, groepsportaal en medewerkersportaal.

- De flexkids Hub, een rol- en contextgebaseerde API, om het voor klant mogelijk te maken externe applicaties aan Flexkids te koppelen op een veilige manier.

- Connectors voor integratie van gegevens binnen flexkids online met externe software, zoals de Afas-connector, en de Multivers-connector.

- Externe diensten als digitaal ondertekenen en postcode check.

- Alle voor flexkids online benodigde licenties van derden, zoals Microsoft SQL.ki

- Gebruik van flexkids apps, zoals de ouderapp en de medewerksapp.

- Hosting.

- Gebruikerssupport via de support afdeling van Flexkids.

1.2.4     Flexkids zal in de toekomst waar nodig, naar de behoefte van de kinderopvang, diensten en functies toevoegen, wijzigen of verwijderen. Een compleet overzicht van alle actuele functies van flexkids online is te vinden in de knowledgeBase.

AANVULLENDE DIENSTEN

1.3.1     Flexkids biedt bij flexkids online aanvullende dienstverlening aan in de vorm van consultancy, business intelligence-ondersteuning (BI), opleidingen, conversies, het ontwerpen van lay-outs (t.b.v. flexweb), hosting diensten en technische support op het gebied van infrastructuur van de klant.

1.3.2     De diensten vallen NIET binnen de dienst ‘flexkids online’.

VERANTWOORDELIJKHEDEN KLANT

1.4.1     De klant is bij gebruik van flexkids online zélf verantwoordelijk voor:

- Inhoud en juistheid van de ingevoerde data.

- Controle op juistheid van de inrichting.

- Koppelingen via de HUB of anderszins met derde partijen.

- Autorisatiebeheer; het toekennen en beheren van toegang tot de dienst en de rechten van zijn medewerkers op de diverse onderdelen van en gegevens in flexkids online.

- Optimaal kennisniveau van zijn medewerkers.

- Onderhouden van zijn eigen infrastructuur, hardware, software tools en communicatiemiddelen.

- Gebruik van de software in overeenstemming met de algemene voorwaarden, de SLA, en de geldende wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

- Het aanstellen van een applicatiebeheerder, die verantwoordelijk is voor het gebruik van flexkids online binnen de organisatie, en voor Flexkids als eerste aanspreekpunt fungeert.

GEBRUIKSRECHT

1.5.1     De klant mag, indien niet anders vastgelegd, flexkids online uitsluitend gebruiken voor zijn eigen onderneming of ondernemingen en voor het maximale aantal actief geplaatste kinderen zoals vermeld in het onderdeel "Licentie & Prijzen". Indien de klant flexkids online voor gebruik ter beschikking wenst te stellen aan derden is hiervoor een aparte overeenkomst vereist.

1.5.2     De klant kan het contract voor flexkids online niet overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexkids.

KLACHTEN

1.6.1     Flexkids staat open voor kritiek en vraagt haar klanten nadrukkelijk hun onvrede te uiten. Flexkids zal iedere klacht onderzoeken en reageert zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, op de klacht.

2. flexkids online en systeemeisen

VERSIEBEHEER

2.1.1   Flexkids online wordt steeds verder ontwikkeld en via versies en fixes uitgeleverd met nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en wettelijke functionaliteiten.

2.1.2   Uitleveringsschema:

- Versies -> meerdere keren per jaar

- Fixes -> zo vaak als nodig is om fouten in een versie te verbeteren

2.1.3  Elke uitlevering wordt voorzien van releasenotes. Hierin wordt beschreven welke onderdelen zijn aangepast.

2.1.4  Versies omvatten wijzigingen en uitbreidingen van de functionaliteit en worden vooraf aan alle klanten aangekondigd en voor alle klanten doorgevoerd.

2.1.5  Voor de oplossing van een calamiteit of een incident kan een fix beschikbaar gesteld worden. De fixes worden automatisch en zonder vooraankondiging geïnstalleerd. Een fix wordt niet noodzakelijkerwijs voor alle klanten doorgevoerd.

KNOWLEDGEBASE

2.2.1  Flexkids heeft alle informatiebronnen verenigd in een online database: de knowledgeBase. Hier is informatie over de werking van flexkids online te vinden, aangevuld met andere belangrijke of noodzakelijke informatie.

SYSTEEMEISEN EN ONDERSTEUNING

2.3.1  De systeemeisen en ondersteuning die noodzakelijk zijn voor een goede werking van flexkids online staan in de KnowledgeBase beschreven. De klant zorgt ervoor dat zijn eigen infrastructuur hiermee in overeenstemming is.

EIGEN INSTALLATIE DOOR DE KLANT

2.4.1   Eigen installatie van flexkids online door de klant, op eigen infrastructuur, dan wel op infrastructuur beheerd door derden, is vanaf 1-7-2018 niet meer mogelijk.

2.4.2  Bestaande installaties van oudere versies van flexkids op eigen infrastructuur, of infrastructuur van derden, worden vanaf 1-7-2018 niet meer ondersteund op correcte en veilige werking, en kunnen niet meer geupdate worden. Gebruik van oudere versies van flexkids valt volledig onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

2.4.3  Gebruik van de flexkids hub, flexkids connectors, flexweb portalen en flexkids apps, externe diensten, en ondersteuning van gebruikers door de support desk, zijn bij installaties op eigen infrastructuur, of op infrastructuur van derden, niet beschikbaar.

2.4.4  Deze SLA is op eigen installaties uitdrukkelijk NIET van toepassing.

3. flexkids online

ALGEMEEN

3.1.1 Het intellectuele eigendomsrecht van het product berust en blijft berusten bij Flexkids.

3.1.2 Flexkids mag en zal zich geen rechten toe-eigenen aan de data van de klant.

3.1.3 Voor het in stand houden van flexkids online zijn maatregelen getroffen die in dit onderdeel van de SLA beschreven zijn.

ARCHITECTUUR EN GEGEVENSOPSLAG

3.2.1     De architectuur van de flexkids online omgeving is gebaseerd op standaard componenten. Daardoor kunnen nieuwe ontwikkelingen snel worden gevolgd en uitgerold. Flexkids streeft ernaar altijd de meeste actuele versies van gebruikte systeem- en toepassingssoftware te gebruiken in de flexkids online omgeving.

3.2.2     De gegevensopslag van flexkids online is op basis van Microsoft SQL Enterprise. Daarbij wordt géén multi-tenancy toegepast, maar voor iedere klant gebruik gemaakt van een aparte database.

BEVEILIGING

3.3.1     Flexkids zorgt voor een passende inzet van middelen, methoden en technieken om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van flexkids online te waarborgen.

3.3.2     Controle op misbruik is onderdeel van de (dagelijkse) standaard monitoringswerkzaamheden.

3.3.3     Flexkids zorgt er voor dat een externe partij minimaal 1 keer per jaar geautomatiseerde en manuele attack- en PEN-tests uitvoert. Tevens worden hierbij controles op bekende kwetsbaarheden gedaan.

3.3.4     Het datacenter waar flexkids online wordt gehost, is gevestigd binnen Nederland, en is ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd en beschikt over een ISAE3402 rapportage.

3.3.5     Meer informatie omtrent beveiliging en de organisatorische en passende maatregelen die Flexkids neemt is terug te lezen in paragraaf 4.3.

VERBINDINGEN

3.4.1     Flexkids online maakt voor verbinding deels gebruik van het RDP-protocol (Remote Desktop Gateway) van Microsoft. De RDP-verbinding verloopt via een SSL-tunnel.

3.4.2     Alle systemen van flexkids online waarmee verbonden kan worden, voeren een door een trusted Root CA uitgegeven certificaat.

3.4.3     Van de klant wordt verwacht aan de client-kant een actueel besturingssysteem te gebruiken dat door de leverancier ondersteund wordt. Waar van RDP Client gebruik gemaakt wordt, dient dit altijd de meest recente beschikbare versie te zijn.

3.4.4     Flexkids schrijft geen specifieke webbrowser voor om in te loggen op de portals. Klant dient echter altijd de meest recente beschikbare versie van de webbrowser geïnstalleerd te hebben. Flexkids ondersteunt Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari en Microsoft Edge.

TOEGANGSPOLICY

3.5.1     Elke gebruiker heeft een persoonlijk profiel gekoppeld aan een unieke gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord.

3.5.2     Bij het wachtwoordpolicy is een sterk wachtwoord vereist. Bij foutieve inlogpogingen wordt de toegang geblokkeerd. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een goed wachtwoordbeheer en het periodiek wijzigen van zijn wachtwoord.

3.5.3     De klant dient zelf zorg te dragen voor toekenning van de juiste rechten binnen flexkids online aan iedere individuele medewerker of groep van medewerkers.

BESCHIKBAARHEID

3.6.1     Flexkids streeft naar een optimale beschikbaarheid van het systeem en streeft ernaar het systeem 24/7 beschikbaar te hebben.

3.6.2     Situaties die door Flexkids uitgesloten zijn van beschikbaarheid:

-     Preventief onderhoud

-     Noodzakelijk spoedonderhoud, bijvoorbeeld bij een calamiteit

-     Verhelpen van storingen aan de programmatuur die onder de verantwoordelijkheid van de klant valt

-     Onderhoud dat met de klant is afgesproken

-     Uitvoeren van een gepland wijzigingsverzoek van de klant

-     Uitval van een datacenter, of van de verbindingen daarnaartoe

-     Natuurrampen en andere overmacht situaties

3.6.3     De hersteltijd bij een calamiteit is afhankelijk van de ernst en de duur van de situatie en de mate waarin Flexkids afhankelijk is van derden voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

3.6.4     Flexkids publiceert alle geplande werkzaamheden en optredende storingen of beveiligingsproblemen, die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van flexkids online of de flexweb portals en flexkids apps voor de klant via de status-website (https://status.flexkids.nl).

3.6.5     Het is tevens als klant mogelijk om zich te abonneren op notificatie per e-mail of sms, om zodoende direct bericht te krijgen in geval flexkids online of de flexweb portals en flexkids apps niet beschikbaar zijn.

CONTINUÏTEIT

3.7.1     Flexkids online beschikt over calamiteitenprocedures om verlies van data door systeemuitval, fysieke vernietiging of anderszins te voorkomen en het herstel van zulke data te bevorderen.

3.7.2     Binnen het datacenter zijn alle hardware en alle verbindingen dubbel uitgevoerd. Wanneer door een calamiteit een server of cluster uitvalt, zal een andere server of cluster binnen hetzelfde datacenter de taken onmiddellijk overnemen.

PERFORMANCE

3.8.1     Flexkids online behoort een snelle performance te hebben, minimaal gelijkwaardig aan een lokale- of netwerkinstallatie. De responsetijd bij het opvragen van eigenschappenschermen (zoals kindkaart of ouderkaart) behoort maximaal 2 seconden te zijn.

3.8.2     Voor de meting van de performance wordt een aantal sleutelobjecten structureel gelogd en gemonitord op de omgeving en via de verbindingen van Flexkids.

3.8.3     Performance en respons is uiteraard ook afhankelijk van de internetverbing en lokale infrastructuur van klant. Mocht uit analyse blijken dat performance problemen niet op infrastructuur van Flexkids zijn te reproduceren, maar alleen op de infrastructuur van de klant, vallen deze buiten de verantwoordelijkheid van Flexkids.

3.8.4     Ter verbetering van de performance kunnen verwerkingstaken, zoals factureren, e-mailen, aanmaken documenten, versturen nieuwsberichten en uitvoeren van analyses, in een wachtrij worden geplaatst en uitgevoerd.

BACK-UP & RESTORE

3.9.1     De productieomgeving omvat alle data die door of voor de klant bewaard zijn binnen flexkids online, toegangsrechten op deze data, alsmede de logboeken van alle mutaties in data.

3.9.2     Back-up procedure:

- Minimaal één keer per 24 uur wordt een back-up van de volledige productieomgeving gemaakt en opgeslagen op een tweede fysieke locatie.

- Gedurende de dag worden er daarnaast back-ups gemaakt van het transactielog bestand waarin alle wijzigingen van na de volledige back-up zitten.

- Elke back-up wordt 14 kalenderdagen bewaard.

- Hiermee kan elke situatie minimaal tot op 1 uur nauwkeurig tot 14 kalenderdagen terug worden gereconstrueerd.

3.9.3     Specifieke bewaartermijnen:

- Foto’s en/of video’s gebruikt in dagboekberichten worden maximaal 2 jaar bewaard. Na deze 2 jaar worden alle foto’s en/of video’s gewist.

3.9.4     Restore op verzoek van klant:

-  Op verzoek van klant kan een restore van de gehele database van de klant teruggeplaatst worden van één van de 14 voorafgaande kalenderdagen.

- Indien de restore niet is vanwege fouten of problemen bij Flexkids, maar vanwege handelingen van (medewerkers) van de klant kan Flexkids de kosten hiervoor bij de klant in rekening brengen.

3.9.5     Back-up bij beëindiging van het contract:

-  De volledige productieomgeving wordt geback-upt op de einddatum van het contract.

- De back-up wordt maximaal 6 maanden gearchiveerd (en kan via het Support Center opgevraagd worden).

3.9.6     Flexkids heeft voor flexkids online een tweede, geografisch gescheiden, locatie in gebruik voor het dupliceren van de gemaakte back-ups buiten het primaire datacenter.

3.9.7     De rpo (recovery point objective), oftewel maximale tijd dat er sprake kan zijn van dataverlies ingeval van een grote storing, is 24 uur.

ONDERHOUD EN BEHEER

3.10.1   De klant wordt minimaal 5 dagen van te voren geïnformeerd als er sprake is van gepland onderhoud. Het streven is dit onderhoud uit te voeren op werkdagen tussen 21:00 en 07:00 uur of in het weekend.

3.10.2   Onder de werkzaamheden vallen:

- Geplande installatie van versie of fix voor flexkids online

-  Ad hoc installatie van patches, hotfixes voor flexkids online op andere gebruikte software

- Omgeving conversies

- Updaten platformen

3.10.3   Noodzakelijk spoedonderhoud kan in voorkomende gevallen buiten bovengenoemde tijden en zonder voorafgaand informeren van de klant plaatsvinden.

MONITORING

3.11.1   Monitoring is gericht op het tijdig ontdekken van storingen en ongewenst gedrag. Er wordt continue gemonitord op beschikbaarheid van alle onderdelen van flexkids online.

3.11.2   Er is permanent een Flexkids medewerker beschikbaar om storingen en andere problemen op het Flexkids Online-platform direct op te lossen.

3.11.3   Ter ondersteuning van de monitoring worden daarnaast dagelijks extra controles uitgevoerd op fouten en afwijkingen uit de logbestanden.

TESTOMGEVING

3.12.1   De klant kan een testomgeving aanvragen op basis van de productie omgeving om nieuwe updates of inrichting te testen.

3.12.2   Testomgevingen worden niet meegenomen in de back-up procedure en kennen een lagere performance.

3.12.3   Een nieuwe testomgeving kan via het Support Center aangevraagd worden. De doorlooptijd voor het realiseren van een testomgeving bedraagt 5 werkdagen. Flexkids kan hiervoor kosten in rekening brengen bij de klant.

4. Verwerkersovereenkomst

DEFINITIES

Onderstaande begrippen hebben in deze paragraaf de volgende betekenis: 

- Autoriteit Persoonsgegevens (AP): toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg.

- Avg: de Algemene verordening gegevensbescherming.

- Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon.

- Klant: partij in wiens opdracht Flexkids persoonsgegevens verwerkt. De klant kan zowel verwerkingsverantwoordelijke zijn als een andere verwerker.

- Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die Flexkids in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met de opdrachtgever verwerkt.

ALGEMEEN

4.2.1     Deze verwerkersovereenkomst voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die Flexkids doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en op alle overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.2.2     De verwerkersovereenkomst, en met name de daarin opgenomen beveiligingsmaatregelen, kan van tijd tot tijd door Flexkids worden aangepast aan veranderde omstandigheden. Flexkids zal de klant van significante aanpassingen op de hoogte stellen. Indien de klant in redelijkheid niet akkoord kan gaan met de aanpassingen, is de klant gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassingen de overeenkomst met Flexkids gemotiveerd op te zeggen.

4.2.3     Flexkids verwerkt de persoonsgegevens namens en in opdracht van de klant.

4.2.4     Flexkids slaat geen gegevens op buiten de EU/EER en verwerkt gegevens alleen in daartoe gecertificeerde datacenters. Alleen voor het versturen van documenten wordt de dienst Mandrill gebruikt. Zie ook paragraaf 4.7.1.

4.2.5     De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vastgesteld.

4.2.6     Flexkids is de verwerker in de zin van de Avg en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de persoonsgegevens.

4.2.7     Flexkids geeft uitvoering aan de Avg zoals neergelegd in deze verwerkersovereenkomst als onderdeel van de SLA. Het is aan de klant om op basis van deze informatie te beoordelen of Flexkids afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de Avg voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.

4.2.8     De klant staat er tegenover Flexkids voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de Avg genoemde grondslag en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

4.2.9     Een aan de klant door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op Flexkids, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Flexkids.

BEVEILIGING

4.3.1     Flexkids treft onder andere de volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (niet limitatief):

a) Flexkids is in het bezit van een ISAE3402-type 1 verklaring.

b) Er is een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en er zijn met medewerkers en sub-verwerkers afspraken gemaakt omtrent de naleving hiervan.

c) Er zijn procedures opgesteld rondom risicobeoordeling en risicobehandeling, wijzigingsbeheer en incidentafhandeling.

d) Medewerkers van Flexkids die toegang hebben tot (persoons)gegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

e) Alle (persoons)gegevens bij Flexkids zijn opgeslagen in externe datacenters in Nederland die beschikken over een ISO 27001-certificaat. Tevens beschikken de datacenters over een ISAE 3402-type 2 verklaring.

f) Fysieke apparatuur is dubbel en gescheiden uitgevoerd zodat bij uitval van (een deel van) de apparatuur de functies worden opgenomen door de apparatuur die als back-up wordt aangehouden.

g) Er wordt dagelijks een volledige back-up gemaakt van de servers om beschadiging of verlies van (persoons)gegevens te voorkomen. Gedurende de dag worden incrementele back-ups gemaakt.

h) De back-up wordt voor een bepaalde periode zoals genoemd in de SLA op een andere fysieke locatie bewaard.

i) Kritieke systemen kunnen alleen worden benaderd vanaf een IP-adres op een whitelist.

j) Er wordt regelmatig getest op technische kwetsbaarheden binnen het netwerk en omliggende systemen door een extern securitybedrijf (PEN-testing en vulnerabilityscans).

k) Er is een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld om de continuïteit van de dienstverlening bij uitval van systemen te waarborgen.

l) Er is een fysiek en logisch toegangsbeleid om ongeautoriseerde toegang tot de randapparatuur te voorkomen.

m) Er is een authenticatie- en wachtwoordbeleid geïmplementeerd om ongeautoriseerde login te voorkomen en sterk wachtwoordgebruik te borgen.

n) Inactieve gebruikers in een bepaalde periode worden automatisch geblokkeerd en daarna verwijderd.

o) Er vindt actieve monitoring op kritieke systemen plaats.

p) Het merendeel van de systemen beschikt over uitgebreide logging. Zowel op serverniveau als binnen de applicatie. Deze logging wordt gedurende een redelijke periode bewaard.

q) Daar waar gegevens worden uitgewisseld tussen de diverse portalen en de gebruikers, worden de gegevens versleuteld verstuurd.

r) Waar mogelijk is antivirus en antimalware software geïnstalleerd en actief.

s) Er is een procedure ingesteld om besturingssystemen en applicaties up-to-date te houden.

t) Tijdelijke bestandslocaties binnen het netwerk worden wekelijks opgeschoond.

Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen wordt door Flexkids rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.

4.3.2     Het product of de dienst van Flexkids is niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.

4.3.3     Flexkids streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door Flexkids beoogde gebruik van het product of de dienst.

4.3.4     De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de klant, rekening houdend met de in artikel 4.3.1 genoemde factoren, een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.

4.3.5     Flexkids kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Flexkids zal belangrijke wijzigingen vastleggen, bijvoorbeeld in een aangepaste verwerkersovereenkomst, en zal de klant waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen.

4.3.6     De klant kan Flexkids verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Flexkids is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Flexkids kan de kosten verband houdende met de op verzoek van de klant doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij de klant. Pas nadat de door de klant gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Flexkids en de opdrachtgever, heeft Flexkids de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.

DATALEKKEN IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS

4.4.1     Flexkids staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Flexkids een datalek in verband met persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 Avg) ontdekt, zal hij de klant zonder onredelijke vertraging informeren, doch uiterlijk binnen 24 uur na het vaststellen van het datalek, zodat de klant tijdig de melding kan doen bij de AP.

4.4.2     Flexkids benoemt een vast contactpersoon vanuit Flexkids die een, door de klant aangewezen, contactpersoon informeert over een datalek. Mocht deze contactpersoon niet bereikbaar zijn, op welke wijze dan ook, zal Flexkids de bestuurder van de klant informeren.

4.4.3     Flexkids draagt er zorg voor dat haar medewerkers in staat zijn en blijven om een datalek te constateren.

4.4.4     Flexkids probeert de klant direct alle informatie te verstrekken die de klant nodig heeft om een volledige melding bij de AP en/of betrokkenen te doen. Indien deze informatie nog niet bekend is, bijvoorbeeld in geval van onderzoek, verstrekt Flexkids de klant die informatie die de klant nodig heeft om in ieder geval een voorlopige melding bij de AP en/of betrokkenen te kunnen doen. Flexkids volgt hiervoor de “Beleidsregels meldplicht datalekken”.

4.4.5     Flexkids zal de klant op de hoogte houden over de voortgang, nadere informatie als die bekend wordt en de maatregelen die getroffen worden of reeds zijn.

4.4.6     Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om te beoordelen of het datalek waarover Flexkids heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de AP en/of betrokkenen. Het melden van datalekken, die op grond van artikel 33 en 34 Avg moeten worden gemeld aan de AP en/of betrokkenen, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke. Flexkids is niet verplicht tot het melden van datalekken aan de AP en/of de betrokkenen. 

4.4.7     Flexkids registreert alle beveiligingsincidenten en handelt deze via een vaste procedure af.

4.4.8     Flexkids kan de redelijke kosten, die hij in dit kader maakt, in rekening brengen bij de klant tegen zijn dan geldende tarieven indien het datalek niet aan Flexkids is toe te rekenen.

GEHEIMHOUDING

4.5.1     Flexkids waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken of kunnen inzien een geheimhoudingsplicht hebben.

4.5.2     Flexkids is gerechtigd de persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

4.5.3     Flexkids verstrekt persoonsgegevens of stelt deze alleen ter beschikking aan derden nadat het daarvoor een getekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen van de klant. Flexkids is niet verantwoordelijk voor de juiste werking van koppelingen van aanvullende softwarepakketten of aanvullende diensten van derde partijen dan wel datalekken die ontstaan gedurende de uitwisseling van persoonsgegevens. De klant dient aan te tonen dat hij een gelijkwaardige verwerkersovereenkomst heeft afgesloten met derde partijen. Flexkids behoudt zich het recht voor dergelijke verzoeken te weigeren indien de derde partijen, naar het oordeel van Flexkids, geen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen voor de bescherming van persoonsgegevens.

4.5.4     Alle door Flexkids aan de klant verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door Flexkids aan de klant verstrekte informatie die invulling geeft aan de in de verwerkersovereenkomst opgenomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door de klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van de klant kenbaar worden gemaakt. De klant ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.

RECHTEN BETROKKENEN, GEGEVENSBESCHERMINGSBEOORDELING EN AUDITRECHTEN

4.6.1     Flexkids zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van de klant, die verband houden met bij de opdrachtgever door betrokkenen ingeroepen rechten van betrokkenen. Indien Flexkids direct door een betrokkene wordt benaderd, zal hij deze waar doorverwijzen naar de opdrachtgever.

4.6.2     Indien de opdrachtgever daartoe verplicht is, zal Flexkids, na een daartoe redelijk gegeven verzoek, zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg.

4.6.3     Flexkids zal op verzoek van de klant alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te tonen. Indien de klant desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van persoonsgegevens niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige, die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat wordt uitgevoerd, op kosten van de opdrachtgever hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens zoals neergelegd in deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan de opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Flexkids heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan Flexkids verstrekken. Flexkids kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de Avg of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.

4.6.4     Flexkids en de klant zullen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, in overleg treden over de uitkomsten in het rapport en zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Flexkids zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de dienst.

4.6.5     Flexkids heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij de klant.

SUBVERWERKERS

4.7.1     Flexkids maakt bij de verwerking van de persoonsgegevens gebruik van de volgende subverwerkers

a) SignHost B.V.: Voor het digitaal ondertekenen worden de contracten ter ondertekening aangeboden op ondertekenen.nl. Deze verwerking vindt plaats binnen de EU/EER.
b) Rout-It: Leverancier van het datacenter waar de fysieke randapparatuur is geïnstalleerd en de persoonsgegevens fysiek zijn opgeslagen. Deze verwerking vindt plaats binnen de EU/EER.
c) Microsoft: Voor opdrachtgevers die gebruik maken van een virtuele omgeving voor diverse doeleinden waaronder data warehousing. Deze verwerking vindt plaats binnen de EU/EER (Noord-Europa).
d) Mandrill: Voor het versturen van documenten waaronder facturen en contracten, notificaties en nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van Mandrill. Mandrill is onderdeel van de The Rocket Science Group LLC. Deze groep participeert in en is gecertificeerd voor het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Dat betekent dat Mandrill een passend beschermingsniveau heeft en persoonsgegevens doorgegeven mogen worden aan deze organisatie. De verwerking kan buiten de EU/EER plaatsvinden.

4.7.2     Flexkids draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan Flexkids jegens de opdrachtgever is gebonden op grond van de verwerkerovereenkomst.

4.7.3     De klant geeft toestemming aan Flexkids om andere subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

4.7.4     Flexkids zal de klant informeren over een wijziging in de door de Flexkids ingeschakelde derde partijen bijvoorbeeld middels een aangepaste verwerkersovereenkomst. De klant heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door Flexkids.

BEËINDIGING

4.8.1     Flexkids zal, in geval van einde van de verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van de klant ontvangen persoonsgegevens na zes maanden verwijderen op een zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn, of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen aan de opdrachtgever. Flexkids kan eventuele kosten voor het terugbezorgen bij de klant in rekening brengen. Zie ook paragraaf 8.6.

4.8.2     Het bepaalde in artikel 4.8.1 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de persoonsgegevens door Flexkids belet. In een dergelijk geval zal Flexkids de persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 4.8.1 geldt eveneens niet indien Flexkids verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Avg ten aanzien van de persoonsgegevens.  

5. Consultancy en opleidingen

CONSULTANCY ONDERSTEUNING

5.1.1     Flexkids benoemt voor de begeleiding van het consultancytraject een consultant. De consultant stelt samen met de klant een projectplan op met de planning, doelstellingen en verantwoordelijkheden.

5.1.2     Elk project wordt gemonitord op oplevering binnen het op de offerte voorgestelde budget. Er wordt contact opgenomen met de klant zodra blijkt dat het project niet binnen de gebudgetteerde dagen opgeleverd kan worden.

5.1.3     Consultancy wordt altijd in rekening gebracht op basis van nacalculatie, aan de hand van werkelijk afgenomen dagen of uren. Aangegeven bedragen in de prijsopgave of opdrachtbevestiging zijn, waar niet expliciet anders vermeld, op basis van een schatting.

5.1.4     Indien in de opdrachtbevestiging is afgesproken kan voor de consultancy vooraf een voorschot in rekening gebracht worden.

5.1.5     De consultant draagt de klant over aan het Support Center zodra de klant "live" is met flexkids online.

OPLEIDINGEN

5.2.1     Om meer profijt uit flexkids online te halen, verwacht Flexkids dat (nieuwe) medewerkers van de klant bij Flexkids een opleiding volgen. Van bestaande klanten verwacht Flexkids dat zij hun kennis over flexkids online bijhouden en verbeteren, onder andere door met enige regelmaat een opleiding bij Flexkids te volgen.

5.2.2     Meer informatie en een actueel opleidingenoverzicht staat op de website. Hier kan ook ingeschreven worden voor een opleiding.

6. Support

ALGEMENE ONDERSTEUNING

6.1.1     De medewerkers van het Support Center verhelpen problemen en beantwoorden vragen over flexkids online.

6.1.2     Elke melding aan het Support Center wordt een "incident" genoemd. Een incident kan een probleem, verzoek, wens of gebruikersvraag zijn.

6.1.3     Alleen geregistreerde en door Flexkids opgeleide contactpersonen van de klant kunnen contact opnemen met het Support Center.

REGISTRATIE EN REACTIETIJD

6.2.1     Flexkids verwacht van de klant dat hij bij een incident of vraag eerst de KnowledgeBase raadpleegt (https://kc.flexkids.nl). Wanneer er geen oplossing voorhanden is, kan de klant direct een incident voor het Support Center registreren.

6.2.2     De klant kan via het helpdesksysteem de incidentafhandeling volgen. Bij elke statuswijziging krijgt de klant hiervan een e-mail.

6.2.3     De klant is betrokken bij de afhandeling van het incident en kan zijn reactie en andere aanvullende informatie eraan toevoegen.

PRIORITEITEN EN HERSTELTIJDEN

6.3.1     Elk incident krijgt een prioriteit toegewezen van de supportmedewerker, afhankelijk van de omvang en consequenties van het incident en van de reikwijdte in aantal gebruikers dat het incident ondervindt.

6.3.2     Onderscheid wordt gemaakt in vier prioriteiten:

-           Prioriteit 1: Problemen die volledig productieverstorend zijn en waardoor geen van de gebruikers van de klant zijn normale werk kan doen.

-           Prioriteit 2: Problemen waardoor een deel van de functies van flexkids online worden getroffen of als een deel van de gebruikers van de klant zijn normale werk niet volledig kan doen.

-           Prioriteit 3: Problemen waarvoor een work around mogelijk is dan wel niet tot een verstoring in de primaire processen bij de klant leidt. 

-           Prioriteit 4: Verzoeken en gebruikersvragen.

6.3.3     Flexkids kan geen garantie geven voor de snelheid van herstel maar voor reactie en herstel bij incidenten gelden de volgende richttijden:

                       Reactietijd      Hersteltijd

Prioriteit 1        1 uur              4 uur

Prioriteit 2        2 werkuren     1 werkdag

Prioriteit 3        1 werkdag       5 werkdagen

Prioriteit 4        Best effort       n.v.t.

6.3.4     Indien voor oplossing van een incident een nieuwe fix (zie 2.1 Versiebeheer) van flexkids online noodzakelijk is en deze via versiebeheer uitgerold moet worden kan de hersteltijd langer zijn dan de richttijd.

6.3.5     Incidenten worden gedurende de gehele werkdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur afgehandeld.

6.3.6     Incidenten met prioriteit 1 worden 24 x 7 in behandeling genomen. Na de constatering van het incident zal binnen 1 uur gewerkt worden aan een oplossing. De klant wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

WENSEN

6.4.1     Wensen omtrent functionaliteit worden niet tot incidenten gerekend, maar worden periodiek gecommuniceerd aan productmanagement.

OPENINGSTIJDEN

6.5.1     Telefonisch is het Support Center bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:30 uur en op vrijdag van 09:00 - 16:00 uur.

7. Licentie en prijzen

FLEXKIDS ONLINE OP BASIS VAN ABONNEMENTSTARIEF

7.1.1     flexkids online is een abonnementsdienst en voor de licentie zijn standaard géén aanschafkosten verschuldigd maar alleen een periodiek bedrag waarin alle in 1.2 genoemde diensten en onderdelen inbegrepen zijn, met uitzondering van de connectors, zoals de afas-connector, de multivers-connector of de universele flexkids-connector.

FLEXKIDS OP BASIS VAN AANSCHAF LICENTIE

7.2.1     De licentie voor flexkids kan ook in het verleden verkregen zijn op basis van éénmalige aanschaf van de licentie, waarna een periodiek bedrag verschuldigd is voor gebruik van de flexweb portals en apps, onderhoud, support, hosting en externe diensten.

CONTRACTDUUR, CONTRACTTERMIJN EN FACTURATIE

7.3.1     Contracten worden aangegaan voor een periode van een maand, een kwartaal of een jaar, naar keuze van de klant. Facturering per maand is alleen mogelijk bij betaling per automatische incasso. Hiertoe dient vooraf een incassomachtiging getekend te worden door de klant.

7.3.2     Contracttermijn en facturatie gaan in op de datum dat flexkids online ter beschikking staat van de klant, ongeacht of flexkids online al volledig ingericht is en of de klant flexkids online al daadwerkelijk gebruikt.

7.3.3     Het contract voor flexkids online wordt na het verstrijken van de termijn, telkens stilzwijgend verlengd per de overeengekomen termijn tenzij een andere termijn met de klant wordt overeengekomen.

7.3.4     Opzegging door de klant is mogelijk door een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een periode van één kalendermaand per het einde van elke maand.

7.3.5     Restitutie van reeds betaalde termijnen na beëindiging van het contract is niet mogelijk.

7.3.6     Opzegging door Flexkids is alleen mogelijk door een schriftelijke kennisgeving minimaal één jaar vóór de opzegdatum. Wél behoudt Flexkids zich het recht voor de toegang tot flexkids online tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten bij niet nakomen van betalingsverplichtingen door de klant.

STAFFELS

7.4.1     De prijs van flexkids online is gestaffeld naar het aantal daadwerkelijk geplaatste kinderen. De kleinste staffel gaat uit van maximaal 100 geplaatste kinderen. De mogelijke staffels zijn vermeld in de geldige prijslijst. 

7.4.2     Geplaatste kinderen wil hierbij zeggen actieve kinderen in de administratie die op het moment van meting een nog niet beëindigde plaatsing hebben. Daarbij wordt géén onderscheid gemaakt naar opvangsoort (KDV, BSO, TSO, PSZ, GOB). Een kind dat gelijktijdig meerdere plaatsingen heeft, al dan niet in een verschillende opvangsoort, telt uiteraard slechts als één geplaatst kind.

MEERDERE ADMINISTRATIES

7.5.1     Flexkids online gaat uit van één database. Het is mogelijk om meerdere administraties te voeren en onder te brengen in aparte databases. Hierbij kan toch gewerkt worden op basis van één abonnement. Om de benodigde staffel van dit abonnement te bepalen worden alle geplaatste kinderen in de verschillende administraties bij elkaar opgeteld. Naast het bedrag dat verschuldigd is op basis van deze staffel is een bedrag verschuldigd per extra database.

7.5.2     Indien gebruik gemaakt wordt van een flexkids connector voor bijvoorbeeld de integratie van externe software of externe websites, is voor elke administratie een licentie van de desbetreffende connector nodig.

GEBRUIKERS

7.6.1     Een gebruiker is een unieke loginnaam met bijbehorend wachtwoord waarmee hij toegang kan verkrijgen tot flexkids online. Alleen gebruikers die te herleiden naar een natuurlijk persoon kunnen toegang verkrijgen. De klant krijgt het door hem gewenste aantal gebruikers ter beschikking.

7.6.2   Voor het maximum aantal gebruikers per klant geldt een fair-use policy. (Eén gebruiker pér vaste medewerker van de klant die met flexkids online gaat werken).

7.6.2   Het aantal gebruikers van de flexweb portals en apps is ongelimiteerd.

WIJZIGING VAN DE STAFFEL

7.7.1     De klant kan altijd per eerstvolgende verlenging van de contracttermijn wijzigen naar een hogere of lagere staffel. De abonnementskosten voor flexkids online worden dan in de eerstvolgende contracttermijn aangepast.

7.7.2     In geval van een licentie op basis van aanschaf is bij verhoging van de staffel, naast een aangepast jaarbedrag voor onderhoud, het verschil in aanschafprijs verschuldigd tussen de nieuwe en de oude staffel, volgens de dán geldende prijslijst.

Overschrijding van de staffel

7.8.1     Flexkids is gemachtigd om bij overschrijding door de klant van het volgens de staffel van de licentie maximaal aantal geplaatste kinderen, de staffel van de licentie aan te passen naar de staffel behorende bij het werkelijk aantal geplaatste kinderen.

7.8.2     Deze aanpassing kan geschieden met terugwerkende kracht tot het begin van de lopende contracttermijn. Flexkids is daarbij gerechtigd voor de lopende contracttermijn alsnog een aanvullend of gewijzigd bedrag in rekening te brengen conform de geldende prijslijst.

7.8.3     De klant dient bij overschrijding van de staffel Flexkids hiervan in kennis te stellen.

7.8.4     Flexkids voert periodiek voor alle klanten een controle uit op juistheid van de staffel.

 

8. Overige voorwaarden

REISKOSTEN

8.1.1     Voor elk bezoek op locatie van een consultant of andere medewerker van Flexkids worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht conform de vermelde tarieven op de geldende prijslijst.

INDEXATIE

8.2.1     Flexkids zal jaarlijks per 1 januari de tarieven aanpassen overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS. Om moverende redenen kan Flexkids van dit percentage afwijken. Indien in enig jaar de verhoging van periodiek verschuldigde bedragen voor de klant hoger uitvalt dan 10% is de klant gerechtigd om het contract met Flexkids te beëindigen zonder inachtneming van de vastgelegde opzegtermijn.

AFNAMEVERPLICHTING

8.3.1     Indien er géén (definitieve) leverdatum bij het sluiten van het contract is overeengekomen verplicht de klant zich om de overeengekomen diensten uiterlijk binnen een termijn van 6 maanden na ondertekening af te nemen. Indien er binnen die termijn géén afname heeft plaatsgevonden kan Flexkids het overeengekomen bedrag in rekening brengen.

ANNULERING CONSULTANCY EN TRAININGEN

8.4.1     Afgesproken consultancy en cursussen kunnen tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de afgesproken datum kosteloos worden afgezegd. Bij annulering ná die termijn is Flexkids gerechtigd  het afgesproken bedrag in rekening brengen als waren de consultancy of cursussen afgenomen door de klant.

OPSCHORTING DIENSTVERLENING

8.5.1     Bij niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen door de klant is Flexkids gemachtigd alle dienstverlening op te schorten.

8.5.2     Bij niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen voor periodiek verschuldigde bedragen voor gebruik van flexkids online, is Flexkids gemachtigd het gebruik van flexkids online door de klant op te schorten.

8.5.3     Flexkids zal de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

BEËINDIGING

8.6.1     Bij beëindiging van het contract voor het gebruik van flexkids online zal per de opzegdatum flexkids online niet meer beschikbaar zijn en heeft de klant derhalve géén toegang meer tot de gegevens in de flexkids database.

8.6.2     Flexkids zal maximaal 6 maanden na beëindiging de database van de klant als back-up bewaren en deze daarna vernietigen.

8.6.3     Op verzoek van de klant zal Flexkids een kopie van de complete database op een beveiligde plaats ter download beschikbaar stellen.

8.6.4     De database is in Microsoft SQL formaat, en kan alleen geopend worden met behulp van daarvoor geschikte software.

LEESLICENTIE

8.7.1     Mocht de klant flexkids online ook ná beëindiging nog ter inzage beschikbaar willen houden dan is dat mogelijk op basis van een beperkte leeslicentie. In flexkids blijven alle documenten inzichtelijk maar er kunnen dan geen gegevens meer gewijzigd worden.

8.7.1     Voor flexkids online op basis van een leeslicentie wordt 10% van de volgens de geldende prijslijst verschuldigde kosten in rekening gebracht.

OVERIGE VOORWAARDEN

8.8.1     Voor het overige zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

 

You work better with Flexkids